کلیدواژه‌ها = خدمات اطلاعاتی
بررسی راهبردهای حاکمیت داده برای ارائه خدمات اطلاعاتی مؤثر در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1031-1048

10.52547/jipm.36.4.1031

فریبا جلیلی؛ فریبرز درودی؛ سید علی اکبر فامیل روحانی


بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل‌نت

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 119-139

نادیا حاجی عزیزی


خدمات اطلاعاتی و مرجع در کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 21، شماره 2، دی 1384، صفحه 133-158

کورش محمدی میانرودان