کلیدواژه‌ها = میزان رؤیت
وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 521-536

محسن نوکاریزی؛ فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ مریم ریاضی پور؛ فائزه مصری نژاد