کلیدواژه‌ها = تحلیل پیوند
وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 521-536

محسن نوکاریزی؛ فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ مریم ریاضی پور؛ فائزه مصری نژاد


کاربردهای کتاب‌سنجی و تحلیل پیوند در محیط وب

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 549-567

فریبرز درودی