کلیدواژه‌ها = فهرست‌نویسی توصیفی
مهار مستند در بستر کنترل کتابشناختی در محیط الکترونیکی

دوره 22، شماره 4، تیر 1386، صفحه 97-117

عبدالرسول خسروی؛ محسن حاجی زین العابدینی