کلیدواژه‌ها = process mining
ارائه یک چارچوب مفهومی برای پیش‌پردازش و بهبود کیفیت نگاره‌های رویداد در فرایندکاوی

دوره 38، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 945-979

10.22034/jipm.2023.698594

احمد صالحی؛ محمد اقدسی؛ توکتم خطیبی؛ مجید شیخ محمدی