کلیدواژه‌ها = کتابخانه دیجیتال
واکاوی مفاهیم تشکیل‌دهنده و توسعه و ارزیابی مدل عمومی تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیا

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 587-615

10.52547/jipm.37.2.587

نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی