کلیدواژه‌ها = مانعیت
پژوهش‌های حیطه ربط در ایران: مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 621-654

10.52547/jipm.36.3.621

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ زهرا صدرآبادی


ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 13، شماره 1، مهر 1376، صفحه 10-19

ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات