کلیدواژه‌ها = پایگاه های اطلاعاتی
تحلیل کیفی پایگاه‌های نشر علمی براساس ابعاد نظام نشر علمی

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 95-121

10.35050/JIPM010.2022.030

افروز همراهی؛ رویا پورنقی؛ داریوش مطلبی


ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 13، شماره 1، مهر 1376، صفحه 10-19

ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات