کلیدواژه‌ها = پردازش زبان
گروه اعداد در ترجمه ماشینی

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 21-33

مهدی سمایی


پردازش گروه اسمی

دوره 18، شماره 1، مهر 1381، صفحه 34-41

دکتر سیدمهدی سمائی


تهیه بانک پر حجم واژگان برای کاربرد در نظام های متن سازی و سازه یابی و بازیابی اطلاعات

دوره 12، شماره 2، دی 1375، صفحه 53-76

اس.پی .ان. کائلن ایونز؛ تی.اهلسود؛ آر.استراتز