کلیدواژه‌ها = ذخیره و بازیابی اطلاعات
ربط عینی و ربط ذهنی در نظام‌ های اطلاعاتی(تحلیلی بر ربط در بازیابی اطلاعات)

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 246-268

10.35050/JIPM010.2014.009

وفا قبادپور؛ غلامرضا فدایی؛ افسون ثابت‌پور


ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 13، شماره 1، مهر 1376، صفحه 10-19

ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات


ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز

دوره 12، شماره 1، مهر 1375، صفحه 10-26

ملوک السادات بهشتی