کلیدواژه‌ها = گردآوری اطلاعات
سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات

دوره 12، شماره 3، تیر 1376، صفحه 49-57

اوه بیوم بیورنشتاد؛ کارل کالست


بانک اطلاعات کتاب شناختی کشاورزی ایران

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 54-63

نسرین دخت عماد خراسانی