کلیدواژه‌ها = مدیریت اطلاع رسانی
بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع رسانی کشور

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 17-24

غلامرضا فدائی عراقی


تکنولوژی های جدید و اطلاع رسانی در ایران

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 35-41

امان الله قنبری پور