کلیدواژه‌ها = مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی
میزان کاربست مولفه های مدیریّت راهبردی در کتابخانه های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 497-521

مجتبی درویشی چادگانی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور


شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 389-412

زهره عباسی؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی