کلیدواژه‌ها = مارک ایران
روابط کتابشناختی در مارک و همخوانی آن با الگوی اف.آر.بی.آر. براساس قواعد آر.دی.ای.

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 545-566

مهسا فردحسینی؛ سیدابراهیم عمرانی؛ مهردخت وزیرپورکشمیری