کلیدواژه‌ها = شباهت معنایی
روش نوین انطباق هستی‌شناسی با استفاده از پیکره‌های متنی

دوره 28، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 807-827

بعثت کسایی؛ مسعود رهگذر؛ علیرضا وظیفه دوست