کلیدواژه‌ها = مصورسازی
مصورسازی موضوع‌‌های داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی ایران

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1119-1148

10.35050/JIPM010.2020.031

بهزاد غلامپور؛ علی اکبر صبوری؛ علیرضا نوروزی