کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش شناسی
پژوهشهای بین‌رشته‌ای : چالشها، چارچوبها و معیارهای ارزیابی(1402/07/15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

رحمت الله فتاحی


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 581-604

10.35050/JIPM010.2017.054

الهام اسمعیل پونکی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم نیا


ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ

دوره 29، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 293-316

10.35050/JIPM010.2014.035

سیدنورالله نصراللهی؛ حیدر مختاری؛ مریم سادات سیدین