کلیدواژه‌ها = وب معنایی
طراحی سیستم یادگیری الکترونیک مبتنی بر هستی‌شناسی

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 271-294

10.35050/JIPM010.2020.021

مهدی رحمانی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


معماری سامانه گراف دانش زبان فارسی

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 425-462

10.35050/JIPM010.2020.057

سید محمد باقر سجادی؛ بهروز مینایی بیدگلی


هستی‌شناسی‌‌ها و برچسب‌‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 51-76

10.35050/JIPM010.2019.002

شیوا یاری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیماداتاُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی وب

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1767-1798

10.35050/JIPM010.2019.021

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری