کلیدواژه‌ها = متخصصان علم اطلاعات
بررسی راهبردهای حاکمیت داده برای ارائه خدمات اطلاعاتی مؤثر در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1031-1048

10.52547/jipm.36.4.1031

فریبا جلیلی؛ فریبرز درودی؛ سید علی اکبر فامیل روحانی


شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازیابی اطلاعات متنی به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 861-892

10.52547/jipm.36.3.861

ابوالفضل اسدنیا؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه