کلیدواژه‌ها = بازیابی
جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانش

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1879-1904

10.35050/JIPM010.2019.025

سعیده انبایی فریمانی؛ حمید طباطبایی؛ مجتبی کفاشان کاخکی


بررسی تطبیقی اصطلاح‌نامه معارف اسلامی و اصطلاح‌نامه علوم قرآنی

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 429-454

10.35050/JIPM010.2018.016

تورج حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ الهام بساطی