کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تهیهٔ فهرست بسامدی واژگان علمی فارسی با بهره‌گیری از پیکرهٔ علمی

دوره 38، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 901-926

10.22034/jipm.2023.698611

مرتضی رضائی شریف‌آبادی؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا احمدی؛ علیرضا خرمایی


استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن


معماری سامانه گراف دانش زبان فارسی

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 425-462

10.35050/JIPM010.2020.057

سید محمد باقر سجادی؛ بهروز مینایی بیدگلی


ارائه راه حل برای برخی مسائل اتوماسیون و نگارش فارسی

دوره 19، شماره 3، فروردین 1383، صفحه 1-10

دکتر محمد صادق محقق زاده؛ کاظم زارعیان


بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران

دوره 14، شماره 1، مهر 1377، صفحه 39-46

لیلا مرتضایی