کلیدواژه‌ها = توسعه
نقش کتابخانه‌ها در جامعه دانش‌مدار

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 107-124

یعقوب نوروزی؛ کاظم کمالی


جامعه اطلاعاتی و توسعه

دوره 13، شماره 2، دی 1376، صفحه 39-43

ملوک السادات بهشتی؛ دلیا توریجوس