کلیدواژه‌ها = دانش
مدل‌سازی تاثیر دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 155-180

10.35050/JIPM010.2020.017

سید دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی


از رفتار اطلاع‌یابی تا رفتار دانشیابی: واکاوی سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1939-1966

10.35050/JIPM010.2019.027

علی اکبری؛ طاهره ریگی؛ رحمت الله فتاحی


مقدمه‌ای بر معیارهای انتخاب دانش‌های پیشران

دوره 34، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 487-516

10.35050/JIPM010.2019.045

اسرین رحمانی؛ سید محمد باقر نجفی؛ محمد شریف کریمی


علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 3-34

10.35050/JIPM010.2013.001

رحمت‌الله فتاحی؛ امیر ریسمانباف


ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها بر مبنای ویژگی های آن ها

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 235-258

محمدرضا مهرگان؛ امیر مانیان؛ حمید رحیمیان؛ مهدی شامی زنجانی