کلیدواژه‌ها = اطلاع رسانی
ارتباط مدیریت فن آوری با فن آوری اطلاع رسانی

دوره 14، شماره 3، فروردین 1378، صفحه 74-84

الیزابت لفبر؛ لویی آ.لفبر؛ لیزپرفونتاین


جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع رسانی

دوره 11، شماره 1، دی 1373، صفحه 63-68

جاوید رضا حاج وزیری


نقش ماهواره ها در اطلاع رسانی

دوره 11، شماره 1، دی 1373، صفحه 69-73

مهدی علائی حسینی


پایگاههای معرفتی در سیستم های اطلاع رسانی

دوره 11، شماره 1، دی 1373، صفحه 74-77

دکتر مرتضی انواری


مروری بر زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 1-8

عبدالحسین فرج پهلو


بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع رسانی کشور

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 17-24

غلامرضا فدائی عراقی


تکنولوژی های جدید و اطلاع رسانی در ایران

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 35-41

امان الله قنبری پور