کلیدواژه‌ها = جامعه اطلاعاتی
شاخص‌ها‌ و سنجه‌های موثر در اندازه گیری سطح هوش اطلاعاتی

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1155-1226

10.22034/jipm.2023.698601

وحید آقاکیشی زاده؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ عادله عاصمی


نقش کتابخانه‌ها در جامعه دانش‌مدار

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 107-124

یعقوب نوروزی؛ کاظم کمالی


  جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن

دوره 19، شماره 1، مهر 1382، صفحه 1-7

دکتر احمد شعبانی


گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 2، دی 1376، صفحه 8-15

نادر نقشینه


جامعه اطلاعاتی و توسعه

دوره 13، شماره 2، دی 1376، صفحه 39-43

ملوک السادات بهشتی؛ دلیا توریجوس