کلیدواژه‌ها = مقایسه
بررسی تطبیقی اصطلاح‌نامه معارف اسلامی و اصطلاح‌نامه علوم قرآنی

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 429-454

10.35050/JIPM010.2018.016

تورج حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ الهام بساطی


مقایسه میزان دقت راهنماهای موضوعی وب در بازیابی اطلاعات فنّی-مهندسی

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 597-616

مهردخت وزیرپورکشمیری؛ بهاره فزونی