کلیدواژه‌ها = Information Technology
Structural analysis of factors affecting the development of IT-based platform services

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 117-152

10.22034/jipm.2024.711528

Sahar Kousari؛ Shahab Razban؛ Mohamad Reza Sanaei


اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین


مدل‌سازی تاثیر دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 155-180

10.35050/JIPM010.2020.017

سید دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی


چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی)

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 949-992

10.35050/JIPM010.2019.028

منصور شیدایی؛ سیروس علیدوستی؛ مرتضی نبی میبدی


دوره های عمر سازمان و نظریه مراحل رشد فنّاوری اطلاعات

دوره 27، شماره 4، مهر 1391، صفحه 857-886

جمشید ناظمی؛ علی باقری


عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 539-559

محمدتقی تقوی فرد؛ محسن زاهدی ادیب؛ مصطفی ترابی


ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت یادگیرنده ‌الکترونیکی

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 462-479

داود کریم زادگان مقدم؛ محسن خداپرست؛ داود وحدت