کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
ارائه معماری پیشنهادی به کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1457-1498

10.22034/jipm.2023.701680

شبنم شاهینی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ شهناز خادمی زاده؛ مرجان نادران طحان


بررسی راهبردهای حاکمیت داده برای ارائه خدمات اطلاعاتی مؤثر در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1031-1048

10.52547/jipm.36.4.1031

فریبا جلیلی؛ فریبرز درودی؛ سید علی اکبر فامیل روحانی


میزان کاربست مولفه های مدیریّت راهبردی در کتابخانه های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 497-521

مجتبی درویشی چادگانی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور


کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1009-1037

مریم ناخدا؛ غلامرضا فدایی؛ سیروس علیدوستی


شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 389-412

زهره عباسی؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


خدمات اطلاعاتی و مرجع در کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 21، شماره 2، دی 1384، صفحه 133-158

کورش محمدی میانرودان


توانایی شناختی کتابداران و مراجعان کتابخانه‌دانشگاهی های

دوره 11، شماره 3، فروردین 1375، صفحه 58-63

بریس آلن؛ گیلیان آلن