کلیدواژه‌ها = Scientific Journals
Peer Review Ethics in Iranian Scientific Journals: Evidence-Based Case Study of the Journal of Information Processing and Management (JIPM)

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 205-229

10.22034/jipm.2024.711530

Reza Rajabali beglou؛ Alireza Seghatoleslami؛ Zahra Rajabali Beglou


فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 305-346

محمد ابویی اردکان؛ سیدآیت الله میرزایی؛ فاطمه شیخ شعاعی