کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی
عوامل مؤثر برتوسعه شایستگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی: یک مطالعه کیفی

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1013-1038

10.35050/JIPM010.2020.027

مینو سید طاهرالدینی؛ محمدعلی حسینی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین داودی