کلیدواژه‌ها = مرور سیستماتیک
روند رشد رویکرد تحلیل چهریزه‌ای در سازماندهی دانش: مروری صد ساله

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1235-1264

10.35050/JIPM010.2019.037

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخر احمد؛ لیلا دهقانی


ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ

دوره 29، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 293-316

10.35050/JIPM010.2014.035

سیدنورالله نصراللهی؛ حیدر مختاری؛ مریم سادات سیدین