کلیدواژه‌ها = مدل ذهنی
بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگل

دوره 32، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 989-1016

10.35050/JIPM010.2017.022

اعظم صفری؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد