کلیدواژه‌ها = کیفیت اطلاعات
سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات

دوره 12، شماره 3، تیر 1376، صفحه 49-57

اوه بیوم بیورنشتاد؛ کارل کالست