کلیدواژه‌ها =  
فهرستگان جهان

دوره 17، شماره 1، مهر 1380، صفحه 69-71

علیرضا نوروزی


امنیت اطلاعات در بزرگراه های الکترونیکی

دوره 13، شماره 3، فروردین 1377، صفحه 53-67

اس.اچ.فُن سلمز


انتقال پایگاههای اطلاعاتی:دیسک نوری یا اینترنت

دوره 13، شماره 2، دی 1376، صفحه 31-38

جودیت ال. هارت؛ جینی پی.میلر


دیسکهای نوری

دوره 11، شماره 1، دی 1373، صفحه 40-44

احمد تندیور


توسعه کتابخانه های بیمارستانی سوئد

دوره 10، شماره 2، تیر 1372، صفحه 80-84

لنا سوال