کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه‌های اجتماعی
روند تکامل فناوری؛ مورد مطالعه: تحلیل رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع RFID

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 295-310

10.35050/JIPM010.2017.012

علی منصوری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زیبا طوسی