کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تاکسونومی شناسایی مشتریان صنعت بانکی با بکارگیری یادگیری ماشین:مروری نظامند با رویکرد فراترکیب

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 394-429

10.22034/jipm.2023.704230

الهه باغانی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ علی رجب زاده قطری


ارایه مدل مدیریت کیفیت داده برای حکمرانی داده با استفاده از روش فراترکیب

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1533-1564

10.22034/jipm.2023.698597

سحر بنیادی؛ نجلا حریری؛ سیدمهدی طاهری؛ رویا پورنقی


شناخت و تحلیل سیستمی متدولوژی‌های کیفیت داده و ارائه یک چارچوب جامع (با استفاده از روش فراترکیب)

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 737-766

10.52547/jipm.36.3.737

بابک سهرابی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدجواد ارشادی؛ سوده دوروش


ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1419-1450

10.35050/JIPM010.2018.021

نرگس فرزانه کندری؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان؛ علیرضا حسن زاده


تدوین چرخه یکپارچه جهت اجرای مدیریت تجربه در سازمان‌ها

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1477-1508

10.35050/JIPM010.2018.023

مهدیه سادات خشوعی؛ حمیدرضا عریضی


بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 843-874

10.35050/JIPM010.2017.040

فاطمه شیخ شعاعی؛ نادر نقشینه؛ سیروس علیدوستی؛ مریم ناخدا