کلیدواژه‌ها = امنیت اطلاعات
ابعاد و مولفه های فرهنگ امنیت اطلاعات: یک مرور سیستماتیک

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1257-1281

10.22034/jipm.2023.706394

سهیلا جعفرنژآد ثانی؛ محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ میرعلی سیدنقوی