کلیدواژه‌ها = سازماندهی دانش
تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 497-526

10.52547/jipm.37.2.497

محبوبه فراشباشی آستانه؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی؛ بختیار شعبانی ورکی


تبیین رویکرد ریزوماتیک در نظام‌های سازماندهی دانش و اطلاعات با تأکید بر فضای وب

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 817-846

10.35050/JIPM010.2020.040

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانش

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1879-1904

10.35050/JIPM010.2019.025

سعیده انبایی فریمانی؛ حمید طباطبایی؛ مجتبی کفاشان کاخکی


روند رشد رویکرد تحلیل چهریزه‌ای در سازماندهی دانش: مروری صد ساله

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1235-1264

10.35050/JIPM010.2019.037

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخر احمد؛ لیلا دهقانی