کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
شناسایی و تحلیل عامل‌های مهم در برونداد علمی دانشگاه‌ها با استفاده از شبکه عصبی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 5-24

10.35050/JIPM010.2016.017

سجاد محمدیان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه