کلیدواژه‌ها = Big data
Challenges and Complexities in Leveraging Data for Evidence-Based Policy making A Scoping Review

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 27-52

10.22034/jipm.2024.711524

Mostafa Mahmoudi؛ Sajjad Eskandari؛ Mohammad Reza Esmaili Givi


بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 243-270

10.35050/JIPM010.2020.020

مصطفی امینی؛ نجلا حریری؛ مجید غیوری ثالث؛ فهیمه باب الحوائجی؛ سید مهدی طاهری


ارزیابی اکوسیستم کلان داده در ایران با استعاره از مدل ارزیابی اکوسیستم هزاره

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1613-1642

10.35050/JIPM010.2019.016

رویا دسترنج؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ نسرین دسترنج؛ علی شایان