کلیدواژه‌ها = پایگاه داده
آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت سامانه پردازش ابری

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 455-472

10.35050/JIPM010.2018.017

هاجر جوانمرد؛ محسن محمدی؛ فرهنگ پدیدران مقدم