کلیدواژه‌ها = حق مؤلف
شناسایی و انتخاب مراکز مناسب خدمات تحویل مدرک در دنیا

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 77-104

اشرف السادات فولادی؛ طیبه شهمیرزادی


حق مؤلف در محیط دیجیتالی

دوره 22، شماره 1، مهر 1385، صفحه 111-130

غلامرضا فدائی عراقی؛ نجمه کاراندیش