کلیدواژه‌ها = خوشه بندی
تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه وب آو ساینس و مطالعه هم پوشانی موضوعی آن ها

دوره 30، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 997-1023

10.35050/JIPM010.2015.017

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ وجیهه ابراهیمی


خوشه‌بندی کاربران داده‌های دریایی با استفاده از تکنیک داده‌کاوی

دوره 30، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1025-1049

10.35050/JIPM010.2015.018

فرناز غیاثی؛ نوید نظافتی؛ سجاد شکوهیار