کلیدواژه‌ها = Data
Challenges and Complexities in Leveraging Data for Evidence-Based Policy making A Scoping Review

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 27-52

10.22034/jipm.2024.711524

Mostafa Mahmoudi؛ Sajjad Eskandari؛ Mohammad Reza Esmaili Givi


از رفتار اطلاع‌یابی تا رفتار دانشیابی: واکاوی سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1939-1966

10.35050/JIPM010.2019.027

علی اکبری؛ طاهره ریگی؛ رحمت الله فتاحی