کلیدواژه‌ها = Customer Knowledge
The Global Researches Trends in Customer Knowledge Management (CKM)

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 267-297

10.22034/jipm.2024.711532

Zahra Sadeqi-Arani؛ Elmira Janavi


مدل‌سازی تاثیر دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 155-180

10.35050/JIPM010.2020.017

سید دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی