موضوعات = سیاست‌گذاری
How does the evidence-based approach contribute to ethical policy making in science and technology?

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 1-26

10.22034/jipm.2024.711523

Leila Namdarian؛ Hamid Reza Khedmatgozar


A Sociotechnical Transition to an Electric Autonomous Vehicle System

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 153-203

10.22034/jipm.2024.711529

Seyedamirreza Enjavi؛ Shaban Elahi؛ Ali Shayan؛ Seyedesmaeil Mousavi


A Systematic Review of Innovation Ecosystem Subcategory Metaphors: Towards Evidence-Based Policy Making

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 231-266

10.22034/jipm.2024.711531

Saeed Rahimi؛ Ali Shayan؛ Seyed sepehr Ghazinoory؛ Amir Nazemi


سیاست‌ها و معیارهای ارزیابی بروندادهای علمی علوم انسانی از دیدگاه متخصصان: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 63-100

10.22034/jipm.2023.705519

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی