موضوعات = انسان و اطلاعات
واکاوی رفتار اطلاعاتی کاربران از منظر گزینشی بودن اطلاعات بر پایه نظریه پردازش اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

علی اکبری؛ علی شریفی


نظریه پرتفوی مدرن و کاربردهای آن در بازیابی اطلاعات(1402/11/02)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

مهدی رحمانی


واکاوی و تبیین جایگاه سه رویکرد فکری منطق ذهنی، الگوی ذهنی و راهبردهای استدلالی در فرایند اطلاع‌یابی کاربران(1402/09/15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

فاطمه ذاکریفرد؛ شعله ارسطوپور؛ رحمت الله فتاحی؛ بختیار شعبانی ورکی


Network Analysis of Twitter Users in Iran; Studying Public Sphere Properties

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 53-76

10.22034/jipm.2024.711525

Hamid Abdollahyan؛ Soha Saleh