موضوعات = سیستم‌های هوشمند و پیشنهاددهنده
Structural analysis of factors affecting the development of IT-based platform services

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 117-152

10.22034/jipm.2024.711528

Sahar Kousari؛ Shahab Razban؛ Mohamad Reza Sanaei


الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیشگیری از انتشار بیماری‌های واگیر بر پایه ویژگی‌های موثر در تشخیص کووید-19

دوره 39، شماره 2، دی 1402، صفحه 657-697

10.22034/jipm.2023.705602

سیده زهره حسینی؛ رضا رادفر؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ علی رجب‌زاده قطری