موضوعات = تحلیل داده‌های کلان
Challenges and Complexities in Leveraging Data for Evidence-Based Policy making A Scoping Review

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، بهمن 1402، صفحه 27-52

مصطفی محمودی؛ سجاد اسکندری؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی


مجاورت و همکاری علمی: کاربرد مدل جاذبه در شناسایی تأثیر ابعاد مجاورت بر همکاری علمی بین المللی

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1499-1531

10.22034/jipm.2023.704327

مهسا صادقی نژاد؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله