موضوعات = دیگر زمینه‌ها، موضوع‌ها، و فناوری‌های نوین در پردازش و مدیریت اطلاعات و دانش علمی و فناورانه
مجموعه داده‌ی چند سطحی فارسی برای بازیابی اطلاعات(1402/11/02)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

علی عابدزاده؛ رضا رمضانی؛ افسانه فاطمی خوراسگانی


ارائه چارچوبی جامع از ویژگی‌های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی: یک مرور نظام‌مند

دوره 39، شماره 2، دی 1402، صفحه 477-502

10.22034/jipm.2023.709085

الهام مظاهری؛ محمد مهرآیین؛ مصطفی کاظمی؛ کمال‌الدین غیاثی شیرازی


تاکسونومی شناسایی مشتریان صنعت بانکی با بکارگیری یادگیری ماشین:مروری نظامند با رویکرد فراترکیب

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 394-429

10.22034/jipm.2023.704230

الهه باغانی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ علی رجب زاده قطری